BİLGİ İSTE

EN

KVKK Bilgilendirmesi

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Batech Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından aydınlatma yükümlülüğününün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması, Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, işlem sahibinin Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “ hukuki sebebine dayanarak başvuru formu doldurulması, telefon görüşmesi suretiyle fiziki ve elektronik ortamda toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, 6163 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; finansman faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, yetki vermiş olduğumuz Batech Teknoloji A.Ş. nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlar, Batech Teknoloji A.Ş.’nin sözleşme imzaladığı program ortaklarına, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilere ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve tüm resmi merciler ile yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgil​i kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi,, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 0149083201700001 Mersis No’lu Batech Teknoloji A.Ş.’nin ​Ünalan Mahallesi Derem Sokak A No:9/2 İç Kapı No:2 Üsküdar/İstanbul ​adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden [email protected] ​e-posta​ adresine iletebilirsin​iz.